problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 12. No. 2, 2017

Editorial Board
Komitet Redakcyjny

Table of Contents
Spis Treści

Wiesław Sztumski
Troublesome Evaluation of Technological Innovations. Balancing Between a Blessing and a Bane of Technical Progress
Kłopotliwa ewaluacja innowacji technicznych. Balansowanie między dobrodziejstwem a przekleństwem postępu technicznego

Andrzej Kobryń, Joanna Prystrom
Multi-criteria Evaluation of the Eco-innovation Level in the European Union Countries
Wielokryterialna ocena poziomu ekoinnowacji w krajach Unii Europejskiej

Magdaléna Drastichová
Decomposition Analysis of the Greenhouse Gas Emissions in the European Union
Analiza rozkładu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej

Ryszard F. Sadowski
Call for Integral Protection of Biocultural Diversity
Postulat integralnej ochrony różnorodności biokulutrowej

Aleksey Anisimov, Kermen Lidzheeva, Anatoliy Ryzhenkov
Modern Issues of Development of the System of Specially Protected Natural Areas in the Context of the Concept of Sustainable Development
Współczesna problematyka rozwoju systemu obszarów specjalnej ochrony w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego

O.E Ajide, P.A. Strachan, A. Russell and D.R. Jones
Sustainability, Corporate Community Engagement and Enterprise Development - Lessons from a Case Study in Emu-Ebendo Niger-Delta, Nigeria
Zrównoważenie, korporacyjne zaangażowanie społeczne i rozwój przedsiębiorstw - lekcja z Emu-Ebendo w delcie Nigru, Nigeria

Pankojini Mulia, Ajit Kumar Behura, Sarita Kar
Corporate Environmental Responsibility for a Sustainable Future
Odpowiedzialność środowiskowa biznesu dla zrównoważonej przyszłości

Jana Hroncová Vicianová, Stefan Hronec
Environmental Impact of Application on the Concept of Corporate Social Responsibility in Selected EU Countries
Środowiskowe konsekwencje wprowadzania koncepcji Odpowiedzialności Społecznej Biznesu w wybranych krajach UE

Anna Dłużewska
Wellbeing versus Sustainable Development - Conceptual Framework and Application Challenges
Dobrostan a zrównoważony rozwój - struktura koncepcyjna oraz wyzwania wdrożeniowe

Le Zhang, Yasuyuki Kono, Xiaobo Hua, Lin Zheng, Rui Zhou
Understanding Farmers’ Adoption Decisions for New Cash Crops: Evidence from Xishuangbanna in Tropical China
Uwarunkowania zainteresowania rolników nowymi uprawami komercyjnymi: przykład rejonu Xishuangbanna w Chinach

Rohana Ulluwishewa
Development Aid as a Gift of Love: Re-inventing Aid on a Spiritual Foundation
Pomoc rozwojowa jako dar miłości: oparcie pomocy na duchowości

G Venkatesh
Where Science Fails, Outdated Religion Provides Clues
Gdzie nauka zawodzi, niemodna religia daje szansę

Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga, Wioletta Kałamucka
Encyclical of Pope Francis Laudato Si' as Inspirtation for Shapping Sustainable Landscap
Encyklika Laudato Si' papieża Franciszka, jako inspiracja dla kształtowania zrównoważonego krajobrazu

Bartosz Bartniczak, Andrzej Raszkowski
Sustainable Development in the Russian Federation - Indicator-based Approach
Zrównoważony rozwój w Federacji Rosyjskiej - podejście wskaźnikowe

Viktoriya Pantyley, Roman Lozynskyy, Roman Slyvka
Twenty-five Years of Independent Ukraine: Is there a Way to Sustainable Healthy Development?
Dwadzieścia pięć lat niepodległej Ukrainy: czy jest na drodze zrównoważonego rozwoju?

Tatjana Borojević, Matjaz Maletič, Natasa Petrović, Jelena Andreja Radaković, Marjan Senegačnik, Damjan Maletič
Youth Attitudes Towards Goals of a New Sustainable Development Agenda
Postawy młodzieży wobec celów Nowej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Tomasz P. Olejnik, Elżbieta Sobiecka
Utilitarian Technological Solutions to Reduce CO2 Emission in the Aspect of Sustainable Development
Utylitarne rozwiązania technologiczne ograniczające emisję CO2 w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Agnieszka Generowicz, Ryszarda Iwanejko
Environmental Risks Related to the Recovery and Recycling Processes of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Ryzyka ekologiczne związane z procesami odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS